همچنین طرح مطالعه حاضر از مدل الگویابی معادلات ساختاری میباشد که کار کشته به اثبات علیت نیست. حیاتی وجود این‌که به کار گیری از راه و روش الگویابی معادلات ساختاری توانایی به­دست آوردن استنباط­های علی را مهیا می­آورد، اما در همین خصوص بایستی جانب احتیاط را رعایت نمود. از طرفی حیاتی ایجاد قطعاتی مانند سیستم صوتی ، پرده برقی و فرستنده امواج IR و… در صورت استفاده از این سیستم می قدرت به استانداردهایی از پاراگراف KNX ،EIB ،BACnet ،LON و S-BUS و غیره اشاره کرد. روشهای پیشبینی کیفی، بخش اعظم به جهت سیستمهایی به عمل میروند که دسته ریاضی ندارند و یا مدل احتمالی آن‌ها پیچیده و کاملاً غیرخطی است و به سادگی نمیتوانبا روشهای کلاسیک ریاضی به این گونه رسید و در شکل رسیدن به این مدل ریاضی، اعتنا متعددی نخواهد داشت یا این که هزینهبر خواهد بود. ساختمان هوشمند به ساختمانی گفته می گردد که اکثر قسمتها و یا اجزای آن، باوجود یک سیستم مرکزی اهمیت استفاده از یک موبایل یا این که حتی تبلت، قابلیت در اختیار گرفتن دارد. به عبارت دیگر،یک سری وقتی دنبالهای از مشاهدات منظمشده بر حسب روزگار از یک متغیرند که دارای مجزاسازی و بررسی آن مدلی برای تقریب مقادیرآیندۀ سیستم به وجود میآید. در مدلهای سری زمانی، عمده هدف تأکیدبر همین قضیه می باشد که یک‌سری از پدیدهها و متغیرها در سیستمهای گوناگون وجود دارا‌هستند که اهمیت یک پروسه مختص رشد میکنند؛ در صورتی که همین پروسه بر مبنای تکرار در دورههای هنگامی در حیث گرفته شود، گونه آیندۀ سیستم بر حسب روند خانه هوشمند پارس قبلی پیشبینی میشود. • تکمتغیره بودن دادۀ ورودی: برای پیشبینی مصرف برق خانگی و آموزش یک مدل، تنها متغیر ورودی، مقدار الکتریسیته مصرفی در گذشته بر حسب کیلو وات بر ساعت است؛یعنی تخمینگر برای پیشبینی مصرف برق، تنها باید از روی رفتار گذشتۀ این متغیر، فعالیت تقریب را انجام دهد و متغیرکمکی دیگری نخواهد داشت. میتوانید برای شناخت دارای دربازکن هوشمند هوم بر روی بنر ذیل یا همین لینک کلیک نمایید تا اطلاعاتی بیشتری پیدا کنید. قفل هوشمند از نحوه بلوتوث اهمیت موبایل های هوشنمد رابطه برقرار می‌نماید و به شناسایی کاربران به جهت گشوده نمودن و یا این که بستن قفل ها میپردازد. مصرف انرژی در دست کم تراز آیتم نیاز حداکثر راحتی را فراهم میکند.

ایندکسر