عمل آنزیم کاتالازدر ریشه نیز همانند برگ گیاه در اثر تنش خشکی کمتر یافت. کار آنزیم پراکسیداز در ریشه هم همانند برگ گیاه در اثر تنش بی آبی بالا رفت (شکلهای 4 و5). همچنین سالیسیلیک اسید، آسکوربیک اسید و مخلوط توأم همین 2 ماده سبب افزایش کار آنزیم پراکسیداز نسبت به نمونه شاهد (در برگ و ریشه) شده است ، اما نتیجه های حاصل از تیمار توأم ترکیبات بالا اساسی تنش بی آبی باعث کمتر فعالیت آنزیم پراکسیداز نسبت به گیاهانی که فقط دارای تنش بی آبی تیمار شده بودند گشت. تیمار توأم ترکیبات بالا حساس تنش خشکی منجر ارتقاء عمل همین آنزیم نسبت به گیاهانی که به تنهایی پایین تأثیر تنش کم آبی قرار گرفته بودند شد. در پژوهش حاضر با اعتنا به افزایش مقدار فلاونوئیدها موجود در برگ در وضعیت تنش ، مشخص می شود این ترکیبات به تیتر گیرنده رادیکالهای آزاد فعالیت می­کنند و گیاهان را در برابر تنشهای اکسیداتیو مراقبت می­کنند. آنزیم پراکسیداز که هم در سیتوزول و هم در کلروپلاست وجود دارد می­تواند به دسته مؤثری H2O2 را حذف نماید. اندازه­گیری عمل آنزیم کاتالاز: برای اندازه­گیری فعالیت آنزیم کاتالاز، ابتدا پروتئین محلول برگ طبق شیوه گفته شده در بخش سنجش فعالیت آنزیم پراکسیداز، استخراج شد و بعد به جهت سنجش کار این آنزیم به کارگیری گردید. فعالیت آنزیمی برحسب تغییرات جذب در دقیقه به ازای هر میلی گرم پروتئین آنالیز شد(3و6). 3 میلی لیتر ادغام واکنش شامل 5/2 میلی­لیتر بافر سدیم فسفات 05/0 مولار مهم pH برابر 7 و 30 میکروگرم پروتئین محلول در کووت کوارتز ریخته شد و درست به زمان اندازه­گیری تغییرات جذب، 30 میکرولیتر هیدروژن پراکسید 30 درصد (حجم به حجم) به ادغام واکنش بیش تر شد و تغییرات جذب در 240 نانومتر به مدت 60 ثانیه در 25 رتبه سانتی­گراد اهمیت استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر خوانده شد. به علاوه آسکوربات میتواند یا کلیدی واکنش مستقیم اهمیت رادیکال سوپراکسید، اکسیده شود یا به تیتر یک دلیل احیاء کننده رادیکال آلفاکرموکسیل در آلفاتوکوفرول اکسید شده، مصرف شود (23). گزارش شده است که سالیسیلیک اسید و آسکوربیک اسید موجب افزایش میزان آنتوسیانینها و محتوی کلروفیل در Spirodella polyrriza شده اند (24). همینطور گزارش گردیده میباشد که تنش بی آبی میزان فلاونوئیدها را در برگ گیاه کلزا تحت تنش کم آبی افزایش می­دهد (14) . در قرن نوزدهم میلادی، مهم در گیر شدن دریانوردان به بیماری اسکروی، چاره کار را در مصرف مرکبات دیدند و در غایت در سال 1928، این اسید در میوه پرتقال کشف شد و اسید اسکوربیک نام گرفت. به کارگیری از اسید اسکوربیک در یک نانوایی صنعتی می تواند به سود بیشتر، روزگار ساخت کمتر و راضی بودن عمده خریدار (ماندگاری بیشتر، کمتر تعداد نان جراحت دیده در حین حمل و اسید اسکوربیک اسکوربات نقل) کمک کند. دوستداشتنی ترین شیوه دکلره “غیرفعال” این میباشد که آب را در یک پیاله گشوده بگذارید و منتظر بمانید تا هوا و نور خورشید به مرور روزگار کلر را متفرق کند. چنانچه شما این مقاله آموزنده را دوست داشتید و می خواهید دیتاها بیشتری در مورد اسید اسکوربیک نام دیگر کدام ویتامین است لطفا از تارنما ما دیدن کنید.

ایندکسر