دوزینگ پمپ پیستونی و دیافراگمی چگونه فعالیت میکند؟ تجهیزات جانبی دوزینگ پمپ ها عملکرد صحیح سیستم پمپهای دوزینگ وابسته به تعیین درست تجهیزات جانبی می باشد. بسته به انحراف زاویه میل لنگ نسب به محور چرخدنده مارپیچ، کورس رفت و برگشتی شکل می گیرد. در حالت دبی صفر یا به اصطلاح کورس صفر، محور میل لنگ دورانی و محور چرخدنده مارپیچ بر نیز عمود میباشند (شکل 4-19). در این شرایط حرکت رفت و برگشتی گروه Cross head و پیستون ساخت نمی شود و فقط میله رابط حول دایره میل لنگ دوران می کند. یک چرخدنده مارپیچی بدور بالا، بدور الکتروموتور را کمتر و به میل لنگ دورانی منتقل می نماید (شکل 4-19 و 4-20). یک میله رابط Connecting Rod که در دو سر خود یاتاقانهای کروی دارد از یک طرف به میل لنگ دورانی و از طرف دیگر به تیم Cross head و پیستون متصل است. تعدیل کننده های پالس جریان Pulsation Dampeners حرکت رفت و برگشتی پمپ های دوزینگ سبب ساز می شود جریان خروجی به شکل پالسی باشد. به طوریکه در ساختار آنها مگنت قرار داشته که کلیدی عبور جریان برق دارای میدان مغناطیسی شده و در نهایت منجر میشود تا شفت به سمت راست و چپ حرکت نموده و تزریق مواد انجام شود. پمپ ترازو گیری نوعی پمپ است که هدف آن تزریق یک ماده شیمیایی مایع به هر دسته سیال است. 2. گونه دیگری پمپ دیافراگمی وجود دارد که اما به جای این که سرعت جریان آهسته و مستمر داشته باشد، پمپ را به وسیله یک سیم پیچ مولد در دست گرفتن میکند. به طور معمول الکتروموتور این پمپ ها اهمیت کلاس حفاظتی IP55 به جهت جلوگیری از نفوذ گرد و غبار و رطوبت است. به طور نمونه تامین آب نصیب های صنایع، کشاورزی، تولیدات صنعتی، پزشکی، فرآوری مواد غذایی، صنعت های معدنی و مواد شیمیایی، مثال هایی از کاربردهای پمپ های ترازو گیری هستند. از آنجا که خودرو های ساختمانی در معرض موقعیت کار نامناسبی هستند ، به احتمال مضاعف تعدادی عیب پمپ های پیستونی به طور به طور همزمان صورت می دهد. زمانی که شما همین مقاله را دوست داشتید، مایل به داده ها بیشتری در ارتباط کلیدی دوزینگ پمپ لوا وب سایت خود باشید.

ایندکسر