این گواهی که مدت اعتبار آن و مشخصات وسیله نقلیه در آن درج میشود باید بر سطح درونی قسمتبالای سمت راست شیشه جلو و یا بر روی پلاک وسیله نقلیه، بر حسب اعلام مراجع مربوط، نصب یا قرارداده شود، به نحوی که برای کنترل مأموران راهنمایی و رانندگی و پلیس راه قابل دیدن باشد. رانندگی با هر نوع تاکسی و وسایل نقلیه عمومی در شهرها و وسایل نقلیه عمومی جاده ای،علاوه بر گواهینامه رانندگی متناسب، حسب مورد، نیازمند داشتن مجوز از شهرداری و یا دفترچه کار یا برگفعالیت صادره از سوی وزارت راه و ترابری میباشد. اگر فرصت زیادی برای خواندن کتاب آییننامه راهنمایی و رانندگی ندارید و یا حجم جزوات آییننامه اصلی زیاد به نظر میرسد، میتوانید تنها با خواندن مهمترین و جدیدترین سوالات آییننامه اصلی که به صورت نمونه از کتاب و جزوات مربوط به این آزمون گردآوری شدهاند بهره بگیرید. مأموران راهنمایی و رانندگی و پلیس راه هنگام کنترل گواهینامه رانندگان موظفند در صورتی که تاریخاعتبار آن سپری شده باشد، گواهینامه رانندگی را با ارائه رسید اخذ و پس از اعمال قانون، گواهینامه یاد شدهرا برای تمدید و یا تجدید به اداره مربوط ارسال نمایند. این مساله علاوه بر بهبود عملکرد آنها و افزایش دانش و اطلاعات در مورد قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی، در نهایت موجب خواهد شد تا با مهارت و ایمنی بیشتری رانندگی کنند.

آزمون گواهینامه زانندگی
به منتهی الیهطرف چپ خیابان هدایت و سپس به چپ گردش کنند. چ ـ دو چراغ راهنمای الکتریکی یا الکترونیکی با نور زرد در دو طرف جلو و دو تای دیگر از آن با رنگقرمز یا زرد در دو طرف عقب برای اعلام قصد گردش به چپ یا به راست و یا تغییر خط حرکت. 3- سرعت مجاز بسته به نوع خودرو و مدل آن قابل تغییر است. نور این چراغها در روز باید از فاصله ۳۵ متری قابل دیدن باشد. تجدید آزموندر صورت مردود شدن درخواست کننده و نحوه و میزان عوارض و مالیات مصوب قابل دریافت و نظایر آناز سوی راهنمایی و رانندگی تهیه و به اطلاع عموم رسانده میشود. درخواست کننده هر نوع گواهینامه رانندگی باید مدارکی را که از طرف راهنمایی و رانندگیاعلام میشود به مراجع آگهی شده ارائه کند. ستادهای معاینه فنی و مراکز معاینه فنی مجاز به منظور تشخیص اصالت خودرو در هنگاممعاینه فنی ضمن هماهنگی با راهنمایی و رانندگی از کارشناسان واجد شرایط استفاده مینمایند. هرگاه درخواست کننده گواهینامه رانندگی در آزمایشهای مربوط موفق گردد، گواهینامهرانندگی پس از رویت مدارک لازم صادر و به او تسلیم خواهد شد. تبصره – برگ و برچسب معاینه فنی که از طریق ستاد معاینه فنی و مراکز مجاز صادر میشود، در سراسرکشور معتبر است.

تبصره – در طول مدتی که برچسب یا برگ معاینه فنی اعتبار دارد، در صورت بروز نقص فنی، مالکموظف است برای رفع نقص اقدام نماید. هرگاه دارنده گواهینامه یکی از شرایط پزشکی موضوع تبصره (۳) ماده (۲۷) را از دستبدهد، موظف است حداکثر ظرف یک ماه به راهنمایی و رانندگی مراجعه نماید. راهنمایی و رانندگی موظف است در صورتی که گواهینامه رانندگی اشتباه یا ناقص صادر شدهباشد از دارنده آن اخذ و پس از رفع اشتباه و نقص، گواهینامه صحیح را صادر و به وی بازگرداند. پس از قبول شدن چنانچه گواهینامه قبلی پیش نیاز گواهینامه مورد درخواست باشد، از درخواستکننده اخذ و گواهینامه جدید صادر و به وی تحویل میگردد. دارنده گواهینامه موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه با مراجعه به واحد مربوط برای دریافت گواهینامه رانندگی جدید اقدام نماید. دارنده گواهینامه موظف است ظرف یک ماه پیش از پایان مهلت مقرر، برای تمدید مدت اعتبار یاتعویض آن به گواهینامه معادل به راهنمایی و رانندگی مراجعه نماید. هرگاه راننده وسیله نقلیه در اثر تصادف توانایی اجرای مقررات مندرج در مواد (۹۲) و (۹۳)این آییننامه را نداشته باشد موظف است در اولین فرصت مراتب را به مأموران مربوط اعلام دارد.

آزمون آیین نامه
متقاضیان دریافت گواهینامه پایه دوم قرار است به سیستم عمومی حمل و نقل اضافه شوند بنابراین نباید که راننده تازه کار باشند. این فایل شدیدا به متقاضیان گواهینامه پایه ۳ توصیه میشود . برخلاف تصور برخی افراد، متقاضیان مرد لازم نیست حتما گواهی پایان خدمت یا معافی داشته باشند. در صورتی که راننده به علت تکرار ارتکاب تخلفات مهم و حادثه ساز در یکسال، حدنصاب نمره منفی را دریافت نماید، گواهینامه رانندگی وی به استناد قانوننحوه رسیدگی به تخلفات و اخذجرایم رانندگی ـ مصوب ۱۳۵۰ ـ، ضبط یا ابطال خواهد شد. تبصره ۵- مدت اعتبار انواع گواهینامه رانندگی پنج سال است و پس از پایان اعتبار آن و در صورتاحراز سلامت جسمی و روانی، برای دورههای پنج ساله تمدید میگردد. مندرجات گواهینامه رانندگی شامل نوع و یا پایه و گروه گواهینامه رانندگی، مدت اعتبار،مشخصات راننده (کد ملی)، نام واحد صادرکننده، امضای صادر کننده، شماره مسلسل، تاریخ و شمارهصدور، عکس درخواست کننده، مهر واحد صدور و مشخصات ضروری دیگر میباشد. ولی در صورت تمایل به ادامه رانندگی در ایران باید پیش از سپری شدن مدت یاد شده گواهینامه خارجیخود را به گواهینامه ایرانی تبدیل آزمون آیین نامه نهایی رانندگی نمایند.

ایندکسر