حلقه های فشاری همچنین به جهت انتقال حرارت از پیستون به دیواره سیلندر کار می نمایند ، جایی که مایع خنک کننده ای که از طرز جلیقه های آب جریان دارااست ، پیستون فورج tu5 پخش می شود. پیستون های بیضی صورت که به جهت خودداری از چسپیدن پیستون به سیلندر(گریپاژ)ساخته می شود دارای بعد ها خاصی طرح می گردد.به طوری که در شکل 7 چشم می شود قطر پیستون که در محور تکیه گاه گژن پین قرار دارااست به اندازه006/0 اینچ یا 15/0 میلیمتر از قطر دیگر کوچکتر می باشد و قطر پیستون در روی محور 45 سکو ای نسبت به محور 003.0 اینچ یا 075/0 میلیمتر کوچکتر از بزرگترین قطر پیستون است. سایز پیستون به مدل ای در حیث گرفته شده تا کمترین مقدار لقی در گژن پین و همچنین در بوش (ویا سیلندر) را داشته باشد. برای خودداری از زدن پیستون در بسیاری از موتور ها از پیستون هایی استفاده می شود که گژن پین آنها اندکی خارج از مرکز است.این بیرون از مرکزی به طرف دامنه پیستون می باشد که منزله تراز فشار گیر اصلی (شکل 10) عمی می کند. و در صورتی پیستون و شاتون را به وسیله گرم کن مخصوص، حرارت دهید و آن‌گاه به وسیله پرس هیدرولیکی، گژن پین را خارج سازید. در تولید بوشهای KIEK از چدن خاکستری فارغ از مواد بازیافتی استعمال شده و پس از ریخته گری به روش اسپکتروفتومتری کنترل شده و به وسیله اتومبیل آلات پیشرفته تراش خورده و آنگاه حساس دستگاه های هونینگ، تراز داخلی بوش به رخ Plateau Honing در آمده و بعد از آن به کمک ابزار پیشرفته ترازو گیری، بعد ها داخلی بوش از 9 تا 12 نقطه به شکل هم زمان ساعت زده می شود، عاقبت این کار بوش یکدست مهم سایز هم اندازه در کل ارتفاع بوش و سوای دو پهنی می باشد. آلومینیوم کانادایی پس از آزمون به نحوه اسپکتروفتومتری، قالبگیری شده و در وزنهای یکسان و در ابعاد دقیق با تلرانس 0/005 میلیمتر ماشینکاری ظریف می شود و بعد به روش سرد روکشکاری قلع انجام می شود، عاقبت اینکار پیستونی اساسی ابعاد ظریف بوده که بر اثر حرارت تغییر‌و تحول سایز نمی دهد روکش قلع باعث کاهش اصطکاک و خوردگی شده و ارتفاع قدمت پیستون را افزایش می دهد. فلز اینوار آلیاژ فولاد نیکل دار است که از 36% نیکل ، 8/63% آهن ، 2/0 بهینه سازی سایت برای گوگل کربن تشکیل می شود.این آلیاژ در حرارت های مضاعف حساس انبساط بسیار کمی میباشد و لذا از انبساط پیستون آلومینیومی خودداری می کند. درصورتیکه دوست دارید این نوشتار را داشته باشید و مایل به دریافت داده ها مضاعف اکثر در مورد پیستون و رینگ لطفا به مشاهده از وب سایت ما.

ایندکسر