مایعاتی که تحت فشار هستند، به جهت این که به پمپ انتقال داده شوند، از خطوط فشار یونیت هیدرولیک اراک امداد گرفته میشود. به جهت این که بتوان فشار را تهیه و تنظیم و در دست گرفتن کرد، از رگولاتور به کارگیری میشود. به مراد تامین همین اقتدار می بایست از سیستمهای مستقل پاورپک هیدرولیک به کارگیری کنیم. برای این که سیستمهای هیدرولیک بتوانند قدرت هیدرولیک را جابهجا کنند، به حضور سیالات و مایعات گوناگون نیاز خواهد بود. خطوط فشار شکن همین وظیفه را برعهده دارا هستند تا جهت جریان مایعات را در دست گرفتن کرده و همینطور از ارتقاء فشار دوری به عمل بیاورند. فیلتر در مسیر مکش، فشار و تخلیه می تواند قرار گیرد. به صورت سنتی پمپ، موتور الکتریکی و بقیه اجزای گروه سیستم هیدرولیک روی وجه فوقانی و مخازن مکعب مستطیلی قرار داده می شوند. در بخش اعظمی از موردها قرار دادن پمپ در باطن سیال هیدرولیک می تواند ضمن کمتر نیاز به فضای ضروری روی مرحله مخزن، مزین رجوع و برگشت نشتی های پمپ به طور مستقیم به مخزن را نیز در بر داشته باشد. در وضعیتی که احتمال وجود آلودگی و ناخالصی در هوا می باشد، کاربرد فیلتر هوا در مجرای اتصال مخزن حیاتی هوا ضروری می باشد. هنگامی که یونیتهای هیدرولیک طراحی و ساخته میشوند، بایستی یک سری از ملاحظات را در ارتباط حیاتی آنها در حیث گرفت تا از تعمیرات بیهوده جلوگیری شود. خصوصیت ها و مشخصات مکانیکی یک واحد برق هیدرولیکی مدل پروژه هایی را دیکته می کند که می تواند به جهت آن ها مؤثر باشد. در رخ ذیل بلوکه هیدرولیکی بازدید می شود که نیز شیرهای در دست گرفتن جهت و هم کنترل فشار روی آن نصب شده اند. فیلتراسیون سیستم مناسب نخواهد بود و یک عملکرد ضعیف را بازدید خواهید کرد. برای این که بتوان مقدار سایش را در سیستم مشاهده کرد، هیچگونه امکانی وجود نخواهد داشت. شیرها و بقیه اجزای مدار در مکانی کارگزاری میگردند که نمیتوان در دوران نیز بر روی آنها مانیتور داشت و آن‌ها را تعمیر کرد. در مدار نقاط آزمون وجود نخواهند داشت. در آیتم فیلتر فشار و برای فیلتر بازگشت توضیحاتی دیتا شده البته در ادامه توضیحاتی پیرامون فیلتر خط مکش (صافی ها) و فیلتر تهویه مخزن آورده شده است. اگر سیال در سیستم شروع به گرم­شدن بیش از حد کند، یک کلید دمایی می­تواند پمپ موتور را خاموش نماید و اگر سطح مایع آن خیلی قلیل باشد، می­تواند به دوباره پرکردن مخزن هم امداد کند.

ایندکسر