جدای از کارتهای راهزن، بازیکنان میتوانند با کارتهای سردسته (که قدرتشان از تمام کارتهای راهزن بیشتر است) به کاروان حمله کنند. همچنین بازیکنان میتوانند در نوبتهای بعد با بازی کردن کارتهای بیشتر قدرت حملهی خود را افزایش دهند. کودکان کوچکتر میتوانند با قلم مخصوص روی آن نقاشی کنند و بعد با کشیدن یک دکمه، همه محتویات روی تخته را پاک کنند. در این روش هر تیم کنار هم مینشینند و حتی میتوانند کارتهای یکدیگر را ببینند و باید برنامهریزی کنند تا با بازی کردن بهترین کارتها بیشترین کاروان را به کمک هم غارت کنند. یکی از مهمترین جذابیتهای این بازی در این است که در عین سادگی قوانین (یک کارت بکش یا یک کارت بازی کن) گیمپلی و تجربهی عمیقی را میسازد که در آن بازیکنان باید ریسکپذیر باشند و کاروانهای باارزش خود را به دل بیابان بسپارند و سپس تلاش کنند تا آن را تصاحب کنند و همچنین باید زمانبندی خوبی داشته باشند و به موقع این کار را انجام دهند تا از کارتهای راهزن و سردستهای که دارند بهترین استفاده را ببرند.

بازی فکری ر
بازیهای موبایل دو نفره یکی از بهترین راههای استراحت فکری است. بازی فکری چرخ و فلک وسیله ای مناسب برای بازی کودکان ۳ سال به بالا است و به آنها در درک پدیدهی حرکت و رابطهی علت و معلولی کمک میکند.هدف اصلی این بازی افزایش دقت و تمرکز و هوش فضایی و دیداری بازیکنان است.چرخ و فلک شامل یک صفحهی جاگذاری، 12 کارت تصویری و 10 قطعه چرخ دنده با رنگهای شاد و جذاب است.شیوه این بازی اینگونه است که هر بار یک کارت روی صفحه قرار میگیرد که جای چرخدندهها را نشان میدهد. دو کارت دروازه آسمان و اخراج در دو طرف صفحه قرار میگیرند به گونهای که 5 کارت بین آنها فاصله باشد. البته باید کارت سردسته را روی کارت راهزن همرنگی که قبلا بازی کردهاند قرار دهند. در بازی لوت بازیکنان به کمک کارتهای راهزن به کاروانهای در حال سفر حمله میبرند و با استفادهی به موقع از کارتهای سردسته تلاش میکنند تا غنیمت بدست بیاورند.

البته همیشه باید مراقب باشند که چه زمانی سردسته را بازی میکنند چون از هر کارت سردسته تنها یکی وجود دارد. خواب نوزاد از چه سنی تنظیم میشود؟ بازیکنی که به کاروانی حمله کرده اگر برای یک دور بیرقیب بماند موفق به غارت آن کاروان میشود. گاهی لازم است با یک کاروان کم ارزش برای رقبا دامی قرار دهند تا کارتهای خوب آنان را پایین بکشند و سپس کاروان باارزش را روانه کنند و سریعا آن را غارت کنند. شمشیرت را تیز کن و به کاروان رقبا حمله ببر و غنایم با ارزش بدست بیار بپا که عنقریب یکی از همان ها کاروانت را غارت کند! هر بازیکن تلاش میکند به کاروان دیگران حمله کرده و از کاروانهای خود حفاظت کند.

بازی فکری 12 سال به بالا برای این کار هر بازیکن با کارتهای راهزن به کاروانهای دیگران و حتی کاروانهای خودش حمله میکند تا آن را بدست آورد. این کار را نکنید، آن شخصی که شما را از فاصله زیاد اسنایپ کرده است به این معناست که شما را کاملاً در تیررس دارد، وقتی شما بخوابید تنها زحمتی که به خودش میدهد این است که نشانه را پائین بیاورد و شلیک کند، بَنگ شما مُردید. در بازی فکری دست چین شرکت بازی تا مدل 4 نفره ، سرعت عمل و توانایی های شما را مورد ارزیابی قرار خواهد داد.بازیکنان باید هرچه زودتر لیوانهای خودشان را مانند تصاویر روی کارت ها بچینند .

هنگامی که شما این مقاله را دوست داشتید، مایل به اطلاعات بیشتری در رابطه با بازی فکری 3 وب سایت خود باشید.

ایندکسر