شما اصلی به کارگیری از کود سولوپتاس علاوه بر مزایای جذب پتاسیم بوسیله گیاه، از فواید بی نظیر گوگرد در افزایش مقاومت گیاه در برابر آفات و بیماری ها و تنش های محیطی بهره خواهید برد. وجود آفت مضاعف بر روی شاخ و برگ ها یکی از دیگر از آرم های کاهش میزان پتاسیم می باشد. در عوض کلرید پتاسیم که به طور گسترده ای به عنوان یک ماده معدنی در دسترس است دارای اسید سولفوریک واکنش داده و سولفات پتاسیم و کلرید هیدروژن تولید می کند که یک فرآورده جانبی اسید کلریدریک می دهد. بسته به دسته مواد نخستین قابل استعمال ، طرز های پردازش مشابهی در بخش اعظمی از نقاط عالم به جهت ساخت کود سولفات پتاسیم به کار گیری می شود. هر چند در مرزو بوم ما به جهت تامین سولفات پتاسیم خالص آیتم نیاز کشاورزان، سولفات پتاسیم صنعتی را خالص سازی می کنند. در جایی که نرخ بالایی از K₂SO₄ مورد نیاز است مهندسین کشاورزی طبق معمول به کارگیری از این کود را در دوزهای متفاوت پیشنهاد می کنند. کلرید پتاسیم اصلی میزان زیاد پتاسیم (62%-60%) میباشد، حیاتی همین حال مصرف مضاعف کلرید پتاسیم در مواردی که به مقدار زیادی پتاسیم نیاز می باشد چندان مطلوب نیست، از مزایای آن میتوان به ارزانتر بودن نسبت به دیگر کودهای پتاسه، محلول بودن آن و سهولت به کارگیری اشاره کرد. غلظت پتاسیم برگ در تنش شوری روند بالا به پایین نشان داد و اهمیت ارتقا غلظت سدیم کلرید تا 100 میلیمولار، یون پتاسیم به کمترین غلظت رسید (جدول 7). مهم مصرف کود پتاسیم سولفات (5/1 درصد) و بهدنبالآن، ارتقاء غلظت همین یون در شیرة سلولی همانطورکه انتظار میرفت غلظت پتاسیم برگ تاکها افزایش یافت. در آویشن (Mosleh Arani et al., 2018)، توتفرنگی (Turhan and Eris, 2004) و انگور (Fozouni et al., 2012; Doulati Baneh et al., 2013) اعمال تنش شوری محتوای پرولین را در برگ نهالها ارتقا داد که تأییدی بر نتیجه های پژوهش حاضر است. Apel, K. and Hirt, H. 2004. Reactive oxygen species, ساختار پتاسیم پرسولفات oxidative stress and signal transduction. Beers, R. F. and Sizer, I. W. 1952. Aspectrophotometric method for measuring the of hydrogen peroxide, catalase. Association for the improvement in production, and utilization of Banana (AIPUB), National Research Center on Banana (NCRB). 2nd edition, publishers: Zinc Association (IZA) and International Fertilizer Industry. در اینجا بیشتر به بررسی وب وب سایت چگالی سولفات پتاسیم.

ایندکسر