در صورتی که اسم انتخابی شما توسط متخصص های اداره نامه به ثبت شرکتها تائید نشود. 1. هر شرکتی که شعبه مرکزی آن در مرزو بوم ما تاسیس شود جزو شرکت های داخلی محسوب می شود و باید به جهت تصویب قانونی شدن بوسیله دولت ایران التماس دهد. باید مشخص و معلوم کنید که قصد تصویب چه شخصیت حقوقی دارید. قدم دوم مشخص و معلوم شدن گونه شرکت شما است. راهنمایی که در ادامه مطالعه میکنید، راهنمای جامع اساسی نکته ها ارزشمند هست که پروسه تصویب مارک و تاسیس شرکت و مشاوره در قوانین ثبت اختراع و اخذ هر جور گواهینامه و گرید و استاندارد ملی و در بین المللی، به جهت شما شرح می دهد. در غیر اینصورت زمان، انرژی و هزینه خویش را در طی مسیر از دست می دهید و حتی ممکن میباشد از ادامه مسیر دلسرد شوید. بنابراین توصیه میکنیم مراحل تصویب کمپانی را که در ادامه تفسیر داده شده است، با دقت مطالعه کنید. 3. از دیگر امتیازات تصویب شرکت، اخذ مجوزهای کاری، وام و بعضا از اعتبارات دیگر همچون امکان کمپانی در مزایدات و مناقصات کاری می باشد که سود متعددی هم برای صاحبان شرکتها و تاجران به یار دارد. 3. گزینش مسئله حیاتی کار کمپانی در همین تراز می بایست دقت نمایید که بعضی از موضوعات کار نیاز به اخذ جواز دارند. همینطور برای ثبت بعضی از شرکتها همچون شرکت های حقوقی و گردشگری نیاز به ارائه مجوز هم هست. دارای اعتنا به امتیازاتی که به جهت ثبت شرکت رقم خورد، در صورتی که تمایل دارید به شکل رسمی ثبت شرکت خود را انجام بدهید و اهمیت اطمینان تمام راستا کاری خویش را توسعه دهید، خوب تر هست بدانید تصویب شرکت فرآیند و سختیهای زیادی دارد که باید از آنها آگاه باشید. 1. حساس تصویب شرکت خود میتوانید معتبر و قانونی بودن کارها تجاری خویش را به سرمایهگذاران اعلام فرمایید و اعتماد و توجه آنها را به امور تجاری کمپانی خود جلب کنید. اما اصلی توجه به آمار موجود می اقتدار گفت که ثبت کمپانی حیاتی مسئولیت محدود و ثبت کمپانی سهامی مختص حیاتی بیشترین درخواست کننده میباشند و در سکو های بعدی کمپانی های تعاونی ، تضامنی و سهامی عام قرار دارا هستند و شرکت هایی همچون نسبی ، مختلط سهامی و مختلط غیر سهامی درخواست کننده چندانی ندارند و اهمیت استقبال در کرج ثبت شرکت مواجه نشده اند. جهت تصویب شرکت نسبی، تهیه و تنظیم شرکت نامه، اساسنامه و تعیین میزان سرمایه نقدی و غیر نقدی شرکا اضطراری می باشد.

ایندکسر